021-56367777
میزبانی وب

ثبت دامنه

دامنه را میتوان به عنوان شناسه و آدرس شما در اینترنت نام برد. اولین گام در ورود به دنیای اینترنت ثبت یک دامنه می باشد.درصورتی که دارای آدرس اینترنتی نمیباشید میتوانید به صورت انلاین آدرس اینترنتی موردنظر خود را ثبت نمایید

COM. IR. NET. ORG. INFO.
پنل اختصاصی no no no no no
ثبت آنلاین no no no no no
قابلیت انتقال no no no no no
دوره خرید یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال
هزینه ثبت 41000تومان 5000تومان 49000تومان 55000تومان 48000تومان
هزینه تمدید 41000تومان 5000تومان 49000تومان 55000تومان 48000تومان
سفارش آنلاین خرید دامنه خرید دامنه خرید دامنه خرید دامنه خرید دامنه

میتوانید آدرس اینترنتی دلخواه خود را به صورت انلاین چک نمایید و سپس سفارش دهید